Linkkiapaja logo suomeksi   på svenska
Oppimateriaaleja verkosta
Materiaalin haku
Asiasanahakemisto
Ehdota linkkiä
Hakutuloksia 6 kpl
> Suomi maailmassa | Opettaja.tv | yle.fi - yläkoulu
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa perehdytään suomen luonnonmaisemiin ja niiden muotoutumiseen ajan saatossa. Materiaali sisältää 32 videota, 7 tehtävää ja 1 kurssin. Teemakokonaisuus on tarkoitettu yläkoulun maantiedon oppitunneille.
Asiasanat: sää luonto öljy Suomi-kuva muuttoliike eläimet kestävä kehitys metsät paperi ilmasto metsätalous elinympäristö luonnonsuojelu järvet maantieto

> Reaktiot ja energia (KE3) | Opettaja.tv | yle.fi - lukio
Yleisradion opettaja.tv:n teemakokonaisuudessa tutustutaan kemiallisiin reaktioihin ja energiaan. Kokonaisuus sisältää 4 videota ja 2 muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemakokonaisuus on tarkoitettu lukion kemian oppitunneille.
Asiasanat: reaktiot hapan laskeuma energia maakaasu puu (luonnonmateriaalit) öljy kemia

> Energialähteet - Metsä vastaa
Metsä vastaa -verkkopalvelu sisältää kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Lisäksi palvelussa välitetään metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Sivusto on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu. Energialähteet -osiossa tietoja ja tehtäviä eri energiamuodoista.  
Asiasanat: turve kivihiili energia energiahuolto aurinkoenergia maalämpö metsät NY148281 tuulivoimalat öljy ydinenergia vesivoima briketit

> Kemia: öljytuotteiden kemia
Öljytuotteiden kemiaa –opetuspaketti on laadittu peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta lähinnä peruskoulun yläkoulun Elämän kemiaa –kurssin materiaaliksi. Opetuspaketti sisältää opettajaa ajatellen tarpeelliset tiedot kustakin öljytuotteesta, sekä monipuolisen valikoiman erilaisia tehtäviä ratkaisuineen 1-4 tunnin opetuskokonaisuudeksi. Opetuspaketti on tarkoitettu nimenomaan opettajan materiaaliksi, joten oppilaita motivoivaan sivuston visuaaliseen puoleen ei ole kiinnitetty huomiota. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (POPS 1994) kemian opetuksen keskeiset sisällöt on koottu viideksi teemaksi, joiden hahmottamista kohti kemian opetuksen tulisi edetä. Nämä teemat ovat: rakenteet ja järjestelmät, vuorovaikutukset, energia, prosessit ja kokeellinen menetelmä. Öljytuotteiden kemiaa –opetuspakettiin on sisällytetty kaikki edellä mainitut teemat. Opetuspaketti mahdollistaa myös monipuolisten työtapojen harjoittamisen öljytuotteiden opetuksessa, esimerkiksi luovan ongelmanratkaisun työtavat, yhteistoiminnallinen oppiminen, havaitseminen ja mittaaminen sekä kyselemällä oppiminen. Opetuspaketin tarkoituksena on myös havainnollistaa kemian, kemianteollisuuden, öljyn ja öljytuotteiden merkitystä (usein miltei näkymätöntäkin) nyky-yhteiskunnassamme, korostaa öljytuotteiden kemian perusteiden hallinnan merkittävyyttä käytännön elämässä, sekä motivoida oppilaita jatkamaan kemian opintojaan. Tietoa kemian opiskelun mahdollisuuksista saa materiaalin laatimisen yhteistyöyrityyksen Fortum Oyj:n sivuilta, sekä Helsingin yliopiston Kemian laitoksen sivuilta. Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) sivuilta löytyy monipuolinen öljy- ja kaasualan opetusaineisto.
Asiasanat: öljytuotteet kemia öljy

> Ympäristökemiaa
Ympäristökemian oppimateriaalissa kerrotaan ympäristökemian tehtävistä (tutkiminen, tarkkailu ja raportointi). Ympäristökemia tutkii saasteiden kemiallista vaikutusta ympäristöön. Vesistöjen happamoituminen, otsonikato, ilmakehän lämpeneminen ja rehevöityminen ovat muutamia ympäristökemian tutkimuskohteita. Sivustolla runsaasti ympäristökemiaan liittyviä asioita, ryhmätöitä ja pohdintatehtäviä, harjoitustyö happosateen havainnollistamiseksi ja öljyonnettomuuden tutkimisen demonstraatio. Sanasto, käytännöt vinkkejä ympäristön säästämiseksi ja linkkejä. Materiaali valmistettu yhteistyössä Ekokemin kanssa.
Asiasanat: happamoituminen öljy otsonikato luonnononnettomuudet ympäristökemia ilmakehä hapan laskeuma kemia

> Aarre maan syvyyksistä
Aarre maan syvyyksistä on virtuaalinen oppimateriaali öljystä ja kaasusta peruskoulun ala-asteikäisille. Sisältö jäsentyy itsenäisiin osiin, joista muodostuu kokonaiskuva siitä, mistä öljy ja maakaasu ovat peräisin ja missä kaikkialla niitä tarvitsemme. Sivusto sisältää paljon tietoa öljyistä ja kaasuista sekä pieniä tehtäviä, joiden avulla tutkitaan öljyn ominaisuuksia. Sivuston täydelliseen näkymiseen tarvitset Shockwave-ohjelman, jonka voi ladata Internetistä. Oppimateriaalin avulla löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi öljy ja kaasu ovat meille tärkeitä? Miten öljy ja kaasu ovat mukana kestävässä kehityksessä? Mitkä kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt liittyvät öljyyn ja kaasuun?
Asiasanat: kemialliset ilmiöt kaasut fysikaaliset ilmiöt öljy maakaasu fysikaaliset ilmiöt

Valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Varsinaisten oppimateriaalien ja oppimisaihioiden lisäksi mukaan on valikoitu opetukseen soveltuvia viivapiirroksia ja kuvia.
Tulostettava versio
Palvelua ylläpitää Opetushallitus